Info

Referat fra baneudvalgsmødet d. 10.10.2017 - Læs her

Referat fra baneudvalgsmødet d. 8.8.2017 - Læs her

Referat fra baneudvalgsødet d. 14.03.2017 - Læs her

Referat fra baneudvalgsmøde d. 10.01.2017 - Læs her

Referat fra baneudvalgsmøde d. 29.9.2016 - Læs her

Referat fra baneudvalgsmøde d. 13.5.2016 - Læs her

Referat fra baneudvalgsmøde d. 7.3.2016 - Læs her

Referat fra baneudvalgsmøde d. 10.12.2015 - Læs her

Referat frra baneudvalgsmøde d. 17.09,2015 - Læs her

Nut græs på greens - Læs her

Nu da golfsæsonen desværre er ved at være forbi.... - Læs mere her

Referat fra baneudvalgsmøde d. 22.09.2014 - Læs her

Referat fra baneudvalgsmøde d. 21.08.2014 - Læs her

Banerapport fra DGU d. 26.06.2014 - Læs her

Referat fra baneudvlgsmøde d. 22.05.2014 - Læs her.

Indlæg fra Baneudvalget - Læs her

Referat fra baneudvalgsmøde d. 24.04.2014 - Læs her.

Referat fra baneudvalgsmøde d. 16.09.2013 - Læs her.

Referat fra baneudvalgsmøde d. 10.06.2013 - Læs her.

Referat fra baneudvalgsmøde d. 13.5.2013 - Læs her.

Referat fra baneudvalgsmøde d. 25.3.2013 - Læs her.

Referat af baneudvalgsmøde d. 26.11.2012.

Dagsorden:
Pkt. 1: Evaluering af resultat på hul 12.

 • 100% fuld tilfredshed med den nye green. Der var snak om bagkanter på bunkers var for lave, venstre greenbunker udvides til venstre om green, beplantning af buske bag ved green.
  Konklusion: Vi venter og vurderer efter en sæson eller to. Foreløbig fuld tilfredshed.

Pkt. 2: Beplantning!

 • Hul 5
  • Der beplantes med Rød Kornel og Benved – er udført. Desuden er der plantet enkelte birketræer. Buske plantes således, at der kan slås græs imellem buske indtil de ”gror sammen”, således pasning er nemmere og det ikke forekommer som et bed, der skal luges. Overskydende buske plantes på bagkanten af hazarden på hul 14, som tidligere besluttet med beplantning af pil samme sted.
 • Sti  mellem hullerne 2-3
  • Vi har rettighederne til beskæring. Bliver udført i det omfang de frivillige medlemmer tør udfordre søen.
 • Rand bevoksning  Maribo Søndersø.
  • Projektet kører med stor entusiasme fra vores side. Modtaget mail fra Lolland  Kommune at man går i gang og om hvorvidt vi har indsigelser. Gennemset forslaget og der ser ud. Ingen indsigelser.
 • Beskæring generelt.
  • Færdig med beskæring på forhullerne. Går i gang på baghullerne.

Pkt. 3: Brinkerne på vandhazarder hul 10 + 18. Frist 3 år fra d. 29.11.2011. Beslutning om andre projekter, når vi nu skal ud og leje en gravemaskine.

 • Afventer – vi har god tid til at finde eventuelle andre projekter med gravemaskine. Under dette punkt var der enighed om, at beskære støddene fra de fældede/udgåede træer på hul 2, samt at plante overskydende buske nævnt under pkt. 2.a.

Pkt. 4: Driving range - afstandsmarkeringer.

 • JS præsenterede skilte med afstandsmarkeringer. Godkendt. Det blev endeligt besluttet, at der placeres 4 flag vilkårligt og ikke i rækkefølge på driving range. Afstande måles fra hvert udslagssted til hvert forskelligt farvet flag. Afstande til flag måles fra hver enkelt udslagsmåtte. Dette giver forskellige retninger og forskellige længder.

Pkt. 5: Projekter for vinteren og sæson 2013.

 • Endnu en ny green vurderes med henblik på ombygning. Evt. hul 18. Teesteder vurderes for nivellering.

Pkt. 6: Eventuelt.

 • Vinter/bærebags: Strammere holdning, for mange dispensationer. Opstramning vedr. el-køretøjer/trolleys/buckies. Enighed om, at vi ikke kan forlange lægeerklæring. Strammere holdning fra baneudvalget til næste vintersæson.
 • Det er besluttet, at flagplacering skal vises ved kugle på flagstang. JS havde et eksemplar – ej brugbart. Sedler/baneguide skal bruges.
 • Trods diverse hjælpemidler, afstandsmarkeringer midt på fairways, bibeholdes 150 m stenene på fairways.
 • Vi overvejer udtynding af træer på hul 14 i svinget. De midterste træer får ingen sollys ned og der dannes ikke blade på træerne.

Referat af baneudvalgsmøde d. 20.08.2012.

Dagsorden:
Pkt. 1: Tur på banen for at besigtige træer m.v.

 • Vi havde en god og udbytterig tur.
 • Hul 2: Udgåede træer i remisen fældes. Erstattes med to former for pil.
 • Hul 2 + 3: Stien skal gøres mere attraktiv. Der fældes så vandspejl i søen i gå retning på venstre side bliver synlig.
 • Hul 5: Der ryddes fra green til sø som tidligere – medlemsopgave.
 • Hul 7: I tjørnelunden på højre side efter vandhazarden fældes 6 tjørn, som står omkring det meget flotte egetræ, således at dette kan fremstå mere solitært. Jens Ødegaard oplyser at alle ændringer er i overensstemmelse med Kommunen.
 • Hul 10: John Simonsen har forsøgt at bekæmpe smuds og gevækster i vandhazarden med et meget smukt resultat. Midlet er et godkendt biologisk materiale, men lidt dyrt. Trods pris vil det forsøges brugt i alle vandhazarder, idet det højner det visuelle indtryk af banen.
 • Hul 12 + 13: Engen ryddes, således der kun står solitære træer. Iflg. Jens Ødegaard er dette godkendt af kommunen i overensstemmelse med den udarbejdede naturplejeplan.
 • Hul 12: Randbevoksning fældes som ovenfor nævnt til niveau med green på hul 14.
  Green på 12 bygges om á la green på hul 7. 2 plateauer med det højeste bagerst på 180 - 220 grader med lidt højde ned mod Søndersø. Påbegyndes ultimo oktober måned 2012, men der laves en imidlertid green.

Pkt. 2: John Simonsen har set på bunkersand og priser.

 • Der er tilfredshed med det produkt vi har brugt hidtil. Prismæssigt passer det til klubbens økonomi.

Pkt. 3: Indkøbt tromle, v/John Simonsen.

 • Tromle er taget i brug. Processen tager tid men resultat er super. John blev ved denne lejlighed rost meget for banens beskaffenhed i indeværende sæson.

Pkt. 4: Beplantning med ”Sargents Apple” v/Jens Ødegaard.

 • Busken ”Sargents Apple” kan ikke godkendes af Kommunen. Kim Nymand har sendt forslag, som blev diskuteret og vi nåede frem til at plante et af de fremsendte forslag.

Pkt. 5: Mail fra Iris Christoffersen, som har meldt afbud: ” Synes ikke der er sket nok på driving range. Var det en ide med ”Greenkeepers corner” på vores hjemmeside, til orientering til medlemmerne om hvornår de større ting foretages? I øvrigt står vores bane flot.”

 • Iris forslag blev taget til efterretning, og der vil blive sat afstandsmarkeringer på hver enkelt udslagsmåtte til de pågældende flag på driving range.

Pkt. 6: Flagfarve. Forskellige farver flag på green afhængig af flagplacering v/Søren Hansen.

 • Der vil blive påsat en lille vimpel på hvert flag. Hvis den placeres nederst på flagpind er hulplacering forrest på green, i midten midt på green og øverst på flagpind er hullet placeret bagerst på green.

Pkt. 7: Masterplan for banen v/Søren Hansen.

 • Søren fandt vores gennemgang af banen fyldestgørende og man enedes om at det er det vi gør fremover.

Pkt. 8: Ekstrahjælp til banepasning v/Niels Overgaard.

 • Niels foreslog, efter kontakt med tidligere chefgreenkeeper på Vestlolland, at denne kunne indkaldes ved spidsbelastning, ferieafvikling eller sygdom hos vores eget personale. Udvalget mente, vi sagtens kan klare os med ekspertisen, der findes blandt egne medlemmer. Det blev ved samme lejlighed indskærpet over for John Simonsen, at vores mandskab må acceptere medlemsindsats ved banepasning/ændringer/beskæringer etc.

Pkt. 9: Medlemsprojekter.

 • Se ovenfor – vi bør have mere fokus på dem der gerne vil hjælpe. Det styrker sammenholdet i klubben.

Pkt. 10: Evt. Herunder møde med Carsten Dreier – husk rødbøg!

 • John Simonsen og Niels Overgaard holdt møde med Carsten Dreier fra Naturfredningsforening vedr. lovliggørelse af vandhazarder på hul 10/18. Det blev hurtigt klart at afgørelse om skrænthældning og hvor denne skulle korrigeres, var baseret på en misforståelse hos Carsten Dreier. Vi enedes om anden løsning. Der graves således at søbredden falder højst 1 meter pr. 5 meter. Dette udføres mellem de 2 hazzarder. Skal udføres inden ultimo 2013.
 • Carsten Dreier gjorde i øvrigt opmærksom på det uheldige i, at en rødbøg, vundet af Manneklubben, var placeret hvor den var til højre for fairway på hul 10. Er i uoverensstemmelse med beplantningsplan. Vi flytter de to træer op ved siden af klubhuset.

Referat af baneudvalgsmøde, d. 14.5.2012.

 1. De mange ujævnheder/fordybninger/manglende græs på greens skyldes svampeangreb, som indtræder i efteråret. Personalet sprøjter med lovlige midler – 1 anerkendt – som der dannes resistens for efter brug 3-4 gange. Der foretages forsøg på Mogenstrup med forskellige midler. Vi afventer resultater herfra.
  Man kan overveje at efterså med speciel maskine. Kontraindikation: Koster kr. 100.000,-Luftning af greens tager 6 timer.
  Prikling tager 20 timer, kræver grus strøs bagefter. Bedst inden for samme døgn.
 2. Tromle fra Toro indkøbes. Kr. 75.000,- + moms. Tromlen øger hurtighed på  greens og sparer klipninger.
 3. Græsset kommer igen på hul 5 i rimeligt hastighed. Afhjælpes ved luftning fortaget af mandskab. Blå prikker på fairway opfølges. Foretages ingen udskiftning af græs.
 4. Beplantning bag green på hul 5. Udvalget foreslår ”Sargents æble”. Blomstrer forår, farverige frugter og røde grene om efteråret. Jens Ødegaard søger om tilladelse fra Lolland Kommunen.
 5. Gæs. Bestanden ikke dominerende i år. Skyldes det  svane parrets dominans i søen på hul 11? Vi afventer.
 6. Der er nu fyldt 40 tons sand i green bunkers og i næste uge fyldes 20 tons sand i fairway bunkers.
 7. Vedrørende hul 16 blev det besluttet, at vi prøver at klippe en ny ”sti”, så det er naturligt for spillerne på hul 15, at parkerer deres bags forbi og højre om højre greenbunker, inden spil på green. Dette vil også fremme spillets hastighed en smule, i stedet for at spillerne skal gå tilbage mod spilleretning, for at hente parkerede bags. Fra green 15 klippes stien, så den leder spillerne op til teested 16 på en måde, så det er naturligt at gå langs med bænkene på venstre side af teestedet. Det vil tage ca. 1 måned at gennemføre grundet klipning. Nærmere vil tilgå.Referat af baneudvalgsmøde, d. 28.3.2011

 1. John havde efter aftale plantet pilebuske på bagsiden af vandhazarden på højre side af hul 14. Taget som stiklinger fra eksisterende buske og dermed gratis – vi afventer og håber på at enkelte overlever.
 2. Rhododendron beplantningen bag ved green hul 6 blev godkendt, samtidig med beskæring mod den store vandhazard til venstre for green. Rigtig flot. Beplantningen i remisen ved green på højre side på samme hul blev debatteret. Hjørnet skal beskæres, således at rhododendron kan beskues i spilleretningen på toppen af bakken. Herefter debat: Hvis der bare bliver sået græs, bliver hullet for let. Der er vand i remisen, så man kunne lave en stor sø, sammenlagt med vandhazard i højre side af spilleretning. Stor plan. Vi tænker og beslutter til efterår.
 3. John og mandskab har foretaget en større beskæring i bagerste del af remisen på hul 7.
 4. Mandskabet har foretaget en større renovering og opretning af dræn efter nedlæggelsen af fjernvarmeforbindelse gennem hul 8.
 5. I øvrigt blev Jens Ø. og hjælpere rost meget for den generelle træ beskæring banen rundt.

Referat af baneudvalgsmøde d. 15.11.2010

 1. Afrunding ”Rhodopark” – vanding?
  Planterne står i fugtigt område, så i første omgang spares automatisk vanding. Mandskabet er opmærksomme, og vil vande ved behov.
 2. Afrunding vandhazarder hul 16, 18 og 6.
  Vandhazarder ved hul 16 og 18 blev godkendt  og stor ros til mandskab for hurtig og smuk udførelse. Hul 6 klares med Per´s maskine, som laver mindst mulig baneskade.
 3. Træbeskæring.
  Træbeskæring er i fuld gang med Jens og hans gruppe. Enighed om, at træer ”stammes op” så man kan finde sin bold og stå under træ og slå til bolden. Formålet er ganske enkelt, at hvis man er uheldig og lande mellem træerne, skal man i de fleste tilfælde kunne komme tilbage på fairway i et slag, så der reelt kun er tale om et halvt straffeslag.
 4. ”Lorteregel” i relation til ny ”Gåsebekæmpelse”.
  Med reference til, at hovedbestyrelsen foranstalter ”elektronisk gåsebekæmpelse”, bør ”lorteregel” fjernes fra scorekort, hjemmeside etc.
 5. Klub i klub møde d. 24.11.10 – hvem deltager.
  Jens Ødegaard og Niels Overgaard deltager.
 6. Afrunding af sæson 2010.
  Tilfredshed med resultatet og samarbejdet udvalg og mandskab i mellem.
 7. Sæson 2011.
  Foreløbigt ingen større ændringer på banen 2011. Baneændringer på scorekort og baneguide – Per Rubæk ansvarlig.
 8. Evt.
  Meget blev diskuteret, bl. a. vedligeholdelse af maskinpark etc.  –  men intet besluttet.

Referat af baneudvalgsmøde d. 27.9.2010.

1: Den nye vandhazard ved hul 18 blev besigtiget og formen og størrelsen godkendt. Det blev besluttet, at fairway klippes således, at fairway bevarer en vis bredde på højde med vandhazard.

2: Plan, som tidligere godkendt, om at udvide vandhazard på hul 16, blev taget op igen, nu da gravemaskine var tilstede og vi kunne flytte den over til hul 16 uden banebeskadigelse.

Det blev besluttet at udvide midten af hazarden ind mod fairway på hul 16 til nuværende overgang fra semirough til fairway. Udgravning foretages i den midterste del af hazarden, således at bevoksning væk fra green og mod green bevares i videst muligt omfang. Planen er ikke umiddelbart at lave en stor hazard med klart vand, mere at etablere en hazard med bevoksning, som den 100 meter  fra green på hul 15. Jordbunden er vi lidt usikker på. Selvfølgelig hvis jordbunden under udgravning viser sig at kunne holde, og ikke synker ned, som forudset af visse eksperter i klubben, vil vi i sagens natur prøve at bevare et klart vandspejl. Semirough på modsatte side af hazarden klippes, så fairway holder en vis bredde.

Formålet med udgravningen er, at man for elitespillere giver en ekstra udfordring til præcist drive, og for bogeyspilleren, at man ikke kan ”fedtspille” venstre om den store tværliggende bunker før green.

Ved besigtigelse i dag, onsdag, ser det ud til at gå planmæssigt med hazard på hul 18. Forventes muligvis færdig i morgen, hvorefter arbejdet på hazard på hul 16 kan påbegyndes fredag. Forbehold fra chefgreenkeeperen er dog, at der også er et vis klippearbejde i morgen, så alle ikke kan deltage i gravearbejdet.

Referat af baneudvalgsmøde d. 20.9.2010.

 1. Opfølgning på Rhododendronpark.
  Beplantningsplan udarbejdet af Hjørnegaard Rhododendron blev godkendt. Carsten Staal-Thomsen, ejer af planteskolen, havde taget turen herned for at besigtige området.
  Ved green hul 5 udskiftes Roseum elegans med Hackmanns Feuerschein. Anbefaling vedr. beplantning med Roseum elegans langs med skovbryn mellem hul 2 og 7 blev godkendt. Ved green på hul 5 i 15 m. afstand bag green beplantes med en række hvide robuste planter. Bagved, hævet med ca. 60 cm. beplantes et bælte med røde, blålilla og lidt mørkere lilla planter, efter anvisning fra Carsten Staal-Thomsen. Det har været vigtigt for ham, at der er tale om robuste planter. Der gives grogaranti i henhold til gældende regler. Planter og sphagnum leveres personligt og fragtfrit.
  Det blev besluttet at slå et slag for de manglende ca. 3-4.000 kr. til det ellers meget flot støttet projekt fra medlemmernes side. Projektet er på kr. 17.760,-.
 2. Beslutning vedr. hul 6
  Selve søbredden rettes af og afkortes nok også lidt af, i det omfang det kan lade sig gøre. Søbredden bliver forholdsvis ret, så der blive en 1-1,5 m bred semirough, som opfanger bolde, der triller tilbage nedad skråningen mod søen.
  John og Per har besluttet, at man bruger Pers egen maskine her til.
 3. Beslutning vedr. hul 17.
  Vandhazarden udvides ind mod fairway.
 4. Beslutning vedr. hul 18.
  Der etableres en lignende vandhazard overfor vandhazarden på hul 10 af samme størrelse. Vandhazarderne føres ikke sammen, da det store dræn ligger gennem området.
  Projekt startes i uge 39, således at det nås inden vinter. Overskudsjord bruges til jordvold ved rhodopark.
 5. Indstilling til putting/indspilsgreen.
  Bestyrelsen har besluttet, at indspil er tilladt overalt på øvegreen.
 6. Træbeskæring.
  Beskæring finder sted når bladene er faldet. Jens Ø. har skaffet en arbejdsgruppe.
  Det blev besluttet, at alle træer med tiden beskæres, således at der altid skal være rimelige forhold til at finde sin bold og specielt at have mulighed for at spille videre, således at et ophold i trælundene max. er et ½ slag tabt under rimelige gunstige forhold.
 7. Evt.
  Enighed om 2 egetræer ved green hul 8 erstattes, selv om de skyder fra roden.

Den nye handicapnøgle for sæsonen 2010.

Hul

Ny nøgle

Gammel nøgle

1

5

1

2

1

7

3

13

9

4

7

13

5

11

5

6

15

17

7

3

11

8

9

3

9

17

15

10

10

6

11

2

12

12

18

18

13

14

16

14

8

14

15

4

2

16

12

8

17

16

10

18

6

4

Referat af baneudvalgsmøde d. 31.8.2009.
Bevarelse af læskur for sandopbevaring contra behandling af facader blev det besluttet, at læskur foreløbigt bevares.

Der bør renses vandkant ved vandhazard på hul 11 og området i ”svinget” niveleres ved jordpåfyldning. Dette projekt kræver leje af gravemaskine. I forbindelse med denne leje foreslås flg. projekt, når nu gravemaskine er til rådighed:  højre greenbunker på hul 10 annulleres og der udgraves en så stor som mulig vandhazard som erstatning. Iflg. eksperter er der vand til rådighed til opfyldning.

Det blev besluttet på mødet ikke at diskutere den endelige handicapnøgle, blot at den skal være klar til trykning af nye scorekort og baneguides til næste sæson.

Udvalget mener der er plads fra det indeværende års budget at beplante med egetræer for ca. kr. 6-8.000. Udvalget beslutter placering. 

Krenkerup har sagt ja til resterende bænke på teestederne. Problematik omkring opskæring undersøges.

Roughens højde var til debat. Nogle synes den var for let her sidst på året. Diskussionen gik på, at roughen grundet manglende regn var tør og let i denne sæson, men kan med samme højde i en våd sæson være svær at komme ud af. Ingen endelig beslutning, men greenkeeperen vil hæve rough højde et par cm.

Bestanden af åkander på hul  7 beskæres og holdes nede.

Referat af baneudvalgsmøde, den 23.03.2009.
Banevending gået OK. Kun forkert henvisningsskilt ved gamle hul 12. Så der mangler kun finjusteringer.

Der etableres 2 bold render, 1 for medlemmer og 1 for gæster.
Ved trængsel ved teested 1 skiftes der mellem bold renderne.
Placeres ved oplysningstavlen. 

Forespørgsel vedr. brug af Trackmann/afstandskikkerter fra eliten.
Det blev besluttet, at forespørgsel kom for sent i relation til udformning af lokalregler for nuværende sæson, samt for udarbejdelse af scorekort, baneguide o.l. som allerede foreligger for sæsonen. Samtidig blev det besluttet at eliten kan bruge det ved træning etc. indenfor elitegruppen uden for gældende turneringer. Der er i udvalget ingen principiel modstand mod brug af afstandskikkert og tages op til næste år ved udarbejdelse ad lokalregler.

Vi har noteret, at vi har kr. 10.000 til rådighed til beplantning.
Forslag til videre forbedringer/ændringer af banen gennemtænkes af udvalgets medlemmer.

Pæle for sæson 2009. 
Søren og Iris med hjælp fra John får snarest checket pæleplaceringer på banen.

Info fra baneudvalgsmøde, den 2.03.2009.
Oplysningstavle fra gamle tee 1 flyttes til en placering øst for klubhus mod nyt teested 1.
Gammel oversigt/orientringstavle monteres på væg ved glasbygningen.
Der sættes et opmærksomhedsskilt op på gamle hul 1 med stor tekst: "Banen er vendt 21.03.09".
På drivingrange placeres fremover afstandflag med 50 metes mellemrum.
Etablering af vestlig øvebunker beliggende vinkelret på den eksisterende og på den vestlige side af greenen.
Øvefariwaybunker placeres mellem udslagsmåtter og Jeremys træningssted.


Udskriv denne side

 

Webdesign af Krydspunkt Reklame

Kalender

1. Marts 2018

Faste banelukninger


19. August 2018

1. teested lukket


25. August 2018

Klubmesterskab - lukket